Robotics Tournament

โรบอท ทัวร์นาเม้นท์

ปัจจุบันการเรียนรู้เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับเยาวชนไทย โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นศาสตร์ความรู้ ที่สถาบันนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทั้งทางด้านการออกแบบ การเรียนรู้วงจรการทำงานเบื้องต้น การเรียนรู้เชิงตรรกะทางคณิตศาสตร์ การเรียนรู้โครงสร้างทางวิศวกรรมต่าง ๆ หลักการดังกล่าว ก่อให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน สามารถคิดเป็น ทำเป็น ทั้งยังเป็นเหตุผลให้เกิดภาพที่ชัดเจน

การแข่งขันหุ่นยนต์ ทัวร์นาเม้นต์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ และนำมาประยุกต์ใช้งานต่างๆ ด้วยตนเอง รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้มีการจัดส่งเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติสนามต่าง ๆ เช่น โครงการ WRO (World Robot Olympiad) , FLL (FIRST® LEGO® League Thailand) การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. , Robot Battle และอื่นๆ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน

062-2929493

ให้บริการเวลา 10.00 – 19.00 น

อีเมล  [email protected]