SMART ROBOT DIGITAL  ได้ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2558 เป็นสถาบันอบรม สร้างทักษะ ส่งเสริมพัฒนาการ วิศวกรรมหุ่นยนต์ สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ เน้นการสร้างสมาธิ ฝึกการสังเกต ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์โปรแกรม เขียนโปรแกรมสั่งงาน ทักษะด้านวิศวกรรม และการทดสอบโปรแกรม ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบนวตกรรมที่ทันสมัย พื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพื้นฐานด้านวิศวกรรม

SMART ROBOT DIGITAL ยังได้เปิดการอบรมในด้าน Graphic Design และ 3D เป็นงานด้านการออกแบบ ในศิลปะและสื่อมัลติมีเดีย กราฟฟิกดีไซน์  โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กราฟฟิกดีไซน์ ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงอย่างมาก ในเรื่องของการพัฒนาและผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงออกมายังตลาดแรงงาน  นี่จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม ในการทำความรู้จักให้ดียิ่งขึ้นกับอุตสาหกรรมมัลติมีเดียและการออกแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา