Job openings

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ลักษณะงาน
 • บริหารจัดการภายในสาขา บริหารหลักสูตร ควบคุมดูแลในสาขา
 • นำเสนอขายคอร์ส สำหรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ของสถาบันฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันฯ และรายละเอียดของคอร์สอบรมสำหรับผู้สมัครเรียน
 • หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 28-35 ปี
 • ดูแลเด็ก ๆ ได้
 • เป็นคนมีบุคลิกดี และเป็นคนสุภาพ
 • มีความอดทน และสามารถรับความกดดันจากลูกค้าได้
 • รักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูง
 • ประสานงาน แก้ปัญหา ดูแลบริหารจัดการสถาบันได้
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว หรือ สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษวุฒิ
วุฒิการศึกษา
 • ปริญาตรี – ปริญาโท จบทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ , คอมพิวเตอร์ หรือด้านการบริหารงานสถานศึกษา
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
 • กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ
ลักษณะงาน
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
 • งานในหน้าที่สอน
 • ให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน และรายละเอียดของคอร์สอบรมสำหรับผู้สมัครเรียน
 • หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • ดูแลเด็ก ๆ ได้
 • รักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูง
 • สามารถใช้งานระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก PS , AI ,AN , IN , DW , PR ได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน และสามารถรับความกดดันจากลูกค้าได้
 • เป็นคนมีบุคลิกดี และเป็นคนสุภาพ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว หรือ สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
 • งานในหน้าที่สอน
 • ให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน และรายละเอียดของคอร์สอบรมสำหรับผู้สมัครเรียน
 • หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 19-25 ปี
 • ดูแลเด็ก ๆ ได้
 • ทำงานเฉพาะวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้
 • สามารถใช้ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐานได้อย่างดี
 • มีความอดทน และสามารถรับความกดดันจากลูกค้าได้
 • รักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูง
 • เป็นคนมีบุคลิกดี และเป็นคนสุภาพ
วุฒิการศึกษา
 • ปวช – ปริญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
 • กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ
ลักษณะงาน
 • ช่วยเจ้าหน้าที่เทรนนิ่งสอน
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันฯ
 • อธิบายรายละเอียดของคอร์สอบรมสำหรับผู้สมัครเรียนให้ลูกค้า
 • หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 16-23 ปี
 • ดูแลเด็ก ๆ ได้
 • สามารถใช้ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐานได้อย่างดี
 • มีความอดทน และสามารถรับความกดดันจากลูกค้าได้
 • รักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูง
 • เป็นคนมีบุคลิกดี และเป็นคนสุภาพ
วุฒิการศึกษา
 • ปวช – ปริญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ หรือ แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
 • กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน
 • ระบุกลยุทธ์ดิจิตอลและกำหนดแผนปฏิบัติการ
 • ทำงานร่วมกับทีมงานภายในและภายนอก เพื่อจัดกลยุทธ์ดิจิตอล และทำให้ประสบผลสำเร็จ
 • นำเสนองบประมาณที่จำเป็นเพื่อใช้ในการทำการตลาด
 • แข็งขันการวิจัยและการแนะนำโครงการดจิติตอลใหม่ๆ สำหรับการใช้งาน
คุณสมบัติ
 • อายุ 25-40 ปี ปีที่มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดหรือดิจิตัล
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาดิจิตอลหรือออนไลน์ และมีประสบการณ์ด้านงานเว็บหรือโครงการ
 • มีประสบการณ์ในบริษัท ที่ให้บริการด้าน Website หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี และภาษาอังกฤษ
 • คล่องแคล่ว / ความคิดชิงบวก /คิดวิเคราะห์
 • ยิงโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ
ลักษณะงาน
 • ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์
 • ออกแบบสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โลโก้ และแบนเนอร์โฆษณา
 • ออกแบบโปรชัวร์ และสินค้าของบริษัท
 • ออกแบบกราฟิก โลโก้ และเว็บไซต์ ทำงานร่วมกับเว็บดีไซน์เนอร์ และโปรแกรมเมอร์
คุณสมบัติ
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์สถาปัตย การออกแบบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงในงาน 3-5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์และงานแยกสี งานพิมพ์ดิจิตอล
 • สนใจออกแบบกราฟิกแบบออนไลน์ และเว็บไซต์เป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Photoshop Illustrator Flash หรือโปรแกรมใกล้เคียง
ลักษณะงาน
 • สร้างสรรค์ video เพื่อใช้สำหรับการทำโฆษณาบน Online Platform ต่างๆ (เช่น Facebook , YouTube , Instagram)
 • ทำงานร่วมกับทีมการตลาด เพื่อวางแผนจัดทำ video โฆษณา
 • ตัดต่อ video โฆษณาตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ และ วุฒิการศึกษา
 • รักความท้าทาย ชอบค้นคว้า ชอบทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการถ่ายทำ , ลำดับภาพ และ ตัดต่อ video ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถทำ Motion Graphic ได้
 • สามารถวาง Story Board ในการผลิตงาน video ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถใช้โปรแกรม Premiere pro (หรือโปรแกรมตัดต่ออื่นๆ) และ After effect ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกอื่นๆ เช่น Photoshop, illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ต้องเคยมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ชอบศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการตลาด
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน

สมัครงาน