FAQ ?

คำถามที่พบบ่อย

แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ตัว A คือ มีความสำคัญอย่างไรถึงนำมาใส่ใน STEM ตัว A มาจากคำว่า ART ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ถูกนำมาเป็นทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านการต่อยอดจาก STEM เป็น STEAM ซึ่งถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ผสานรวมกับศิลปะที่จะช่วยกระตุ้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอย่างมีสมดุล นั่นถือเป็นทักษะจำเป็นแห่งศตวรรษ 21 ที่ครูทุกคนควรต้องรู้และนำมาปรับใช้กับการสอนในห้องเรียนจริง ซึ่งการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ อาจนำไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ และถ้าครูลองมองย้อนกลับไป จะพบว่าในหลายกิจกรรมจะมีกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งทักษะทางความคิดและการออกแบบร่วมกัน อย่างกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนปั้นแป้งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการเพื่อทำขนมบัวลอย หรือกิจกรรมว่าวสร้างสรรค์ ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบโครงว่าวเป็นรูปทรงต่าง ๆ

การสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ เหมือนการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ แต่เปลี่ยนจากภาษามนุษย์เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ประเทศไทยเราจะเรียกอีกอย่างว่า “วิทยาการคำนวณ” ภาษาที่ใช้ในการ Coding ก็มีหลายภาษาแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหญ่อย่าง C , PHP, Java หรือที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้ก็คือ Python แต่ละภาษาก็มีการใช้งานต่างกันออกไป เช่น Objective C มันจะถูกนำไปใช้สำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นตระกูล iOS หรือภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง Java ที่นิยมใช้พัฒนาแอปในฝั่งแอนดรอยด์

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละเปลาะ อีกทั้งในแต่ละขั้นตอนการเขียนโค้ดจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน เมื่อฝึกฝนไปสักพักก็จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้น

หุ่นยนต์เป็นสาขาวิชาที่หลากหลายอย่างแท้จริงซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน เพราะจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้ใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์และแนวคิดด้านวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้หุ่นยนต์กระตุ้นให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานอย่างไรและกระตุ้นให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้จินตนาการของพวกเขาในการออกแบบหุ่นยนต์ ประเทศไทยยังคงเดินหน้าไกลไปกว่าการแนะนำองค์ประกอบทางปฏิบัติในระบบการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
Smart Robot Camp มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “สร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่สนุกสนานของหุ่นยนต์” การทำงานในจุดมุ่งหมายนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการสอนในการออกแบบสร้างและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติอย่างอิสระ ในกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางปฏิบัติและพัฒนาทักษะมากมายรวมทั้งการแก้ปัญหาเหตุผลเชิงตรรกะความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและความมั่นใจในตนเอง
การใช้หุ่นยนต์ในการศึกษา เช่น การศึกษาโดยใช้หุ่นยนต์เป็นแนวคิด จะพบได้ทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและญี่ปุ่น ในประเทศเหล่านี้นักเรียนส่วนใหญ่ จะใช้เรียนรู้จากหุ่นยนต์ในระยะเริ่มแรกของการศึกษา สามารถฝึกอบรม โดยศึกษาจากระดับเริ่มต้นเพื่อความรู้ที่สมบูรณ์ของหุ่นยนต์ที่เป็นอิสระ หลังจากที่โปรแกรมนี้เด็กแต่ละคนจะอยู่ในตำแหน่งที่จะสร้างและเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
LEGO MINDSTORMS ทำให้การสร้างการเขียนโปรแกรมและการบังคับหุ่นยนต์เลโก้ของคุณเองทำได้อย่างชาญฉลาดเร็วขึ้นและสนุกสนานกว่าที่เคย
1.หุ่นยนต์ช่วยพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หุ่นยนต์ที่ผู้เรียนได้มาสร้างและเรียนรู้การเขียนโปรแกรมทุกโมเดล จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านจินตนาการแบบไร้ขีเจำกัด 2.เรียนรู้ด้วยตัวเอง หุ่นยนต์ไม่ได้ฝึกคิดอย่างเดียว แต่ยังต้องลงมือสร้างชิ้นงาน พัฒนา และเขียนโปรแกรม 3.ฝึกความคิดเชิงคำนวน และกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้น