Robotics Engineering kids

วิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็ก

      หลักสูตร Robotics Engineering kid การสร้างหุ่นยนต์เลโก้ให้เคลื่อนไหว ผ่านโปรแกรมควบคุมที่เข้าใจได้ง่าย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาในด้านของความคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการเพิ่มทักษะในด้านวิศวกรรม สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในด้านนี้ เพราะในการเรียนการสอนนั้นนักเรียนต้องคิดริเริ่มการสร้างหุ่นและเขียนโปรแกรมการทำงานด้วยตัวเอง STEAM Education ประกอบด้วย 5 สาขาวิชาเฉพาะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศิลปะและคณิตศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและการพัฒนา

คอร์สเรียน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนและราคาคอร์สเรียน

Mindstorms

Programming For Mindstorms NXT

Mindstorms EV3

Programming & Coding Mindstorms EV3

Micro:BIT

Programming & Coding Micro:BIT

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน

062-2929493

ให้บริการเวลา 10.00 – 19.00 น

อีเมล  contact@smartrobotdigital.com