STEAM EDUCATION

     Smart Robot Digital จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย 5 สาขาวิชาเฉพาะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ศิลปะและคณิตศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและการพัฒนา STEAM Education มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การนำเสนอการออกแบบ สร้างสรรค์และการสัมผัสทางอารมณ์ การพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 3 นี้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถที่สัมพันธ์กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21

     STEAM Education สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ ผู้เรียนอายุน้อยๆ และพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนโต โดยที่ความยากของโปรเจคก็จะพัฒนาไปตามวัยและลำดับขั้น

SMART ROBOT DIGITAL

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน

062-2929493

ให้บริการเวลา 10.00 – 19.00 น

อีเมล  [email protected]